การลบจำนวนเต็ม

การลบจำนวนเต็มไม่ยากเลยครับแต่ก่อนที่จะอ่านเรื่องการลบจำนวนเต็ม ควรที่จะอ่านเรื่องการบวก

จำนวนเต็มให้เข้าใจก่อนน่ะครับ

การที่จะลบจำนวนเต็มได้ นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนตรงข้าม ก่อนครับ

พิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้คับ….

จะเห็นได้ว่า

1 อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางขวา เป็นระยะทางหนึ่งหน่วย

และ -1 อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้าย เป็นระยะทางหนึ่งหน่วย เช่นเดียวกัน เรากล่าวว่า

จำนวนตรงข้ามของ 1 คือ -1 และในทำนองเดียวกัน จำนวนตรงข้ามของ -1 คือ 1

จะเห็นได้ว่า

-5 อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางซ้ายเป็นระยะทางห้าหน่วย

และ 5 อยู่ห่างศูนย์ไปทางขวาเป็นเป็นระยะทางห้าหน่วย เช่นเดียวกัน เรากล่าวว่า

จำนวนตรงข้ามของ -5 คือ 5 และในทำนองเดียวกัน จำนวนตรงข้ามของ 5 คือ -5

ถึงตรงนี้แล้วนักเรียนคงเข้าใจความหมายของจำนวนตรงข้าม น่ะคับ ยกตัวอย่างให้ดูอีกแล้วกัน เผื่อบางคนยังไม่เข้าใจ

จำนวนตรงข้ามของ 3 คือ -3

จำนวนตรงข้ามของ -3 คือ 3

จำนวนตรงข้ามของ 50 คือ -50

จำนวนตรงข้ามของ 0 คือ 0

จำนวนตรงข้ามของ 19 คือ -19

สำหรับหลักการการลบจำนวนเต็ม มีหลักการ ดังนี้ คือ

ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

ขอยกตัวอย่างให้ดู น่ะคับ ไม่ยากเลยคับ

จงหาค่าต่อไปนี้

1)3−71)3−7

จากโจทย์

3 คือตัวตั้ง

7 คือตัวลบ ดังนั้นจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือ -7

จาก

ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ     จะได้

3−7=3+(−7)=−43−7=3+(−7)=−4


2)3−(−7)2)3−(−7)

จากโจทย์

3 คือตัวตั้ง

(-7) คือตัวลบ ดังนั้นจำนวตรงข้ามของตัวลบคือ 7

จาก

ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ     จะได้

3−(−7)=3+7=103−(−7)=3+7=10


3)(−3)−73)(−3)−7

จากโจทย์

ตัวตั้งคือ (-3)

ตัวลบคือ 7 ดังนั้นจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือ -7

จาก

ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ     จะได้

(−3)−7=(−3)+(−7)=−10(−3)−7=(−3)+(−7)=−10


(−3)−(−7)(−3)−(−7)

จากโจทย์

ตัวตั้ง คือ (-3)

ตัวลบ คือ (-7)  ดังนั้นจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือ 7

จาก

ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ     จะได้

(−3)−(−7)=(−3)+7=4(−3)−(−7)=(−3)+7=4

อ่านแล้วเข้าใจไม่เข้าใจอย่างไร ก็คอมเม้นให้ด้วยน่ะครับ จะได้ปรับปรุงวิธีการเขียนให้ดีขึ้น อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมน่ะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *