Welcom Page

ศูนย์พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สมาร์ทเบรน & ฟิวเจอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สมาร์ทเบรน และ ฟิวเจอร์ สาขานาป่า ชลบุรี ประกอบด้วย สองหลักสูตรหลักสำหรับเด็กได้แก่

1. หลักสูตร "จินตคณิต" จาก "สมาร์ทเบรน" คิอการสร้างจินตภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ในการคำนวณตัวเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร เพื่อหาคำตอบ ทำให้คิดเลขได้เร็ว เพิ่มรอยหยักในสมองและเพิ่มสมาธิให้น้องๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของน้องๆ ในระยะยาว เหมาะสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 5-13 ปี

2. หลักสูตร "วิเคราะห์โจทย์" จากสถาบัน "FUTURE" โดยหลักสูตรนี้จะเน้นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยเห็ตและผล เนื้อหาจะล้อกับหนังสือเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ มี พื้นฐานแน่น เน้นทักษะการคิด เรียนสนุก แม่นข้อสอบ เด็กไม่เบื่อจากการทำซ้ำๆ แและสามารถนำไปใช้ในระดับชั้นเรียนได้

ไขข้อข้องใจ จินตคณิตคืออะไร เรียนแล้วได้อะไรบ้าง

จินตคณิตคืออะไร เรียนแล้วได้อะไรบ้าง จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้น้องๆ ที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนใน.... อ่านต่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน

จินตคณิตระดับที่ 5-6 Intermediate

เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยการจินตภาพลูกคิด รู้จักการสร้างภาพขึ้นในสมอง และการใช้จิตใต้สำนึกคำนวณตัวเลข ทั้ง บวก ลบ คูณ และหาร ได้อย่างถูกต้อง ระดับ บวก - ลบ คูณ หาร ระดับ 5 High "A" +- 2-หลัก 6-7 แถว 2-หลัก x...

จินตคณิตระดับที่ 7-8 Higher

จากการฝึกฝนและอบรมในระดับนี้ เด็กจะมีสมองมีสมาธิอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กสามารถคำนวณตัวเลข 5-6 หลัก 10 บรรทัด ในการบวก ลบ คูณและหาร ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ระดับ บวก - ลบ คูณ หาร ระดับ 7 High "C"  +- 2 หลัก...

จินตคณิตระดับที่ 9-10 Advance

เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจะมีความ พร้อมในทุกๆด้านทุกสาขา วิชาดังเช่นที่ประเทศอื่นๆ ประสบความสำเร็วแล้วด้วยเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซีย ฯลฯ ความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนอายุ 12 ปีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต ทางสติปัญญาในวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 12 ปี ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กที่มี อายุระหว่างนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่ออนาคตของเด็ก เด็กที่ได้รับการเรียนรู้ทางสติปัญญาในอายุระหว่างนี้ จะยัง คงรักษาความ...

FUTURE MATH ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

Future MATH เป็นหลักสูตรการสอนด้านคณิตศาสตร์  เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสมองอย่างสอดคล้องกับผู้เรียน โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

บทเรียน

มาแล้วจ้า เฉลยข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2562 (สอบ 1 กพ.63)

มาแล้วจ้า เฉลยข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2562 (สอบ 1 กพ.63)

2020-02-06
มาแล้วจ้า เฉลยข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2562 (สอบ 1 กพ.63) ฉบับ จำมาเฉลย ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาไว้ที่นี้ด้วย
Read More »
การตวง

การตวง

2019-11-27
  การตวงและการบอกปริมาณเป็นลิตร ถ้วยตวง และช้อนตวง เครื่องตวงมาตรฐาน และหน่วยที่ใช้ตวง เครื่องตวงมาตรฐานเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงสิ่งของ ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับเทียบกำหนด ตัวอย่างเช่น  เครื่องตวงของเหลว เราจะใช้ กระบอกตวง เครื่องตวงของแห้ง ใช้หน่วยเป็น ลิตร เครื่องตวงที่ใช้ได้ทั้งของเหลวและของแห้ง
Read More »
ร้อยละและจุดทศนิยม

ร้อยละและจุดทศนิยม

2019-11-27
การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปทศนิยม  ทำได้ดังนี้ ให้เขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยม โดยการนำตัวเศาไปหารตัวส่วน ตามหลักการหารทั่วไป ทำได้ดังนี้ ร้อยละ 7 =  7 ¸ 100 = 0.07 ร้อยละ
Read More »