courses

หลักสูตร วิชา ที่เปิดสอน

จินตคณิตระดับที่ 5-6 Intermediate

เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยการจินตภาพลูกคิด รู้จักการสร้างภาพขึ้นในสมอง และการใช้จิตใต้สำนึกคำนวณตัวเลข ทั้ง บวก ลบ คูณ และหาร ได้อย่างถูกต้อง ระดับ บวก - ลบ คูณ หาร ระดับ 5 High "A" +-...

จินตคณิตระดับที่ 7-8 Higher

จากการฝึกฝนและอบรมในระดับนี้ เด็กจะมีสมองมีสมาธิอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กสามารถคำนวณตัวเลข 5-6 หลัก 10 บรรทัด ในการบวก ลบ คูณและหาร ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ระดับ บวก - ลบ คูณ หาร ระดับ 7...

จินตคณิตระดับที่ 9-10 Advance

เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจะมีความ พร้อมในทุกๆด้านทุกสาขา วิชาดังเช่นที่ประเทศอื่นๆ ประสบความสำเร็วแล้วด้วยเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซีย ฯลฯ ความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนอายุ 12 ปีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต ทางสติปัญญาในวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 12 ปี...

FUTURE MATH ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

Future MATH เป็นหลักสูตรการสอนด้านคณิตศาสตร์  เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสมองอย่างสอดคล้องกับผู้เรียน โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม...