Month: August 2021

แนะผู้ปกครองช่วยบุตรหลาน ลดความเครียดเรียนออนไลน์ช่วงโควิด

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกนี้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กแต่ละช่วงวัย ต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์แทน เนื่องด้วยการจัดการศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้เด็กและเยาวชนยังต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยทำให้การใช้ชีวิตของเด็กๆ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้เด็กและเยาวชนยังต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ...