การตวง

 

การตวงและการบอกปริมาณเป็นลิตร ถ้วยตวง และช้อนตวง

เครื่องตวงมาตรฐาน และหน่วยที่ใช้ตวง
เครื่องตวงมาตรฐานเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงสิ่งของ ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับเทียบกำหนด
ตัวอย่างเช่น  เครื่องตวงของเหลว เราจะใช้ กระบอกตวง
เครื่องตวงของแห้ง ใช้หน่วยเป็น ลิตร
เครื่องตวงที่ใช้ได้ทั้งของเหลวและของแห้ง เราจะใช้ ถ้วยตวง หรือ ช้อนตวง

การตวงสิ่งของ
การตวงของแห้งละเอียด เช่น ข้าว ถั่วเขียว น้ำตาลทราย จะตวงเสมอขอบเครื่องตวง โดยปาดให้เรียบเสมอขอบเครื่องตวง
การตวงของเหลว เช่น น้ำมัน น้ำ ต้องตวงให้เต็มเครื่องตวงพอดี ไม่ล้น ไม่ขาด และถ้าเครื่องตวงนั้นมีขีดบอกปริมาตรก็ให้ตวงพอดีขีดที่กำหนดให้
การตวงของแห้งที่เป็นของหยาบ หรือของชิ้นใหญ่ เช่น ถ่าน แห้ว ถั่วลิสง จะตวงให้พูนเครื่องตวง

การหาความจุ การเปรียบเทียบความจุ
การหาความจุของภาชนะ
การหาความจุ เป็นการหาปริมาตรของสิ่งของที่ใส่ลงในภาชนะจนเต็มพอดี
ขั้นตอนการหาความจุ
1. เทสิ่งของใส่ภาชนะเต็มพอดี
2. จากนั้นตวงสิ่งของในภาชนะด้วยเครื่องตวง
3. จำนวนที่ตวงได้ คือ ความจุของภาชนะ
การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ
การเปรียบเทียบความจุ เป็นการเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของที่ตวงได้ของแต่ละภาชนะ แล้วนำความจุของภาชนะทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน

Ref: https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/15349

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *