Month: November 2019

การตวง

  http://static.trueplookpanya.com/trueplookpanya/media/hash_knowledge/201106/15349/27352//FILE_1539250063.mp4 http://static.trueplookpanya.com/trueplookpanya/media/hash_knowledge/201106/15349/27353//FILE_1539250103.mp4 การตวงและการบอกปริมาณเป็นลิตร ถ้วยตวง และช้อนตวง เครื่องตวงมาตรฐาน และหน่วยที่ใช้ตวง เครื่องตวงมาตรฐานเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงสิ่งของ ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับเทียบกำหนด ตัวอย่างเช่น  เครื่องตวงของเหลว เราจะใช้ กระบอกตวง เครื่องตวงของแห้ง ใช้หน่วยเป็น ลิตร เครื่องตวงที่ใช้ได้ทั้งของเหลวและของแห้ง เราจะใช้ ถ้วยตวง หรือ...

ร้อยละและจุดทศนิยม

การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปทศนิยม  ทำได้ดังนี้ ให้เขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยม โดยการนำตัวเศาไปหารตัวส่วน ตามหลักการหารทั่วไป ทำได้ดังนี้ ร้อยละ 7 =  7 ¸ 100 = 0.07 ร้อยละ 35 =  35 ¸ 100  = 0.35...