จินตคณิตระดับที่ 9-10 Advance

เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจะมีความ พร้อมในทุกๆด้านทุกสาขา วิชาดังเช่นที่ประเทศอื่นๆ ประสบความสำเร็วแล้วด้วยเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซีย ฯลฯ

ความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนอายุ 12 ปีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต

ทางสติปัญญาในวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 12 ปี ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กที่มี อายุระหว่างนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่ออนาคตของเด็ก เด็กที่ได้รับการเรียนรู้ทางสติปัญญาในอายุระหว่างนี้ จะยัง คงรักษาความ

จากการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ด้วย 10 หลักสูตรมาตราฐานนี้ ถือเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ระดับ บวก – ลบ คูณ หาร
ระดับ 9
Advance “B”
+,- 3,4 หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)
3-หลัก x ด้วย 2-หลัก
3-หลัก x ด้วย 3-หลัก
4-หลัก ÷ ด้วย 2-หลัก
5-หลัก ÷ ด้วย 2-หลัก
4-หลัก ÷ ด้วย 3-หลัก
5-หลัก ÷ ด้วย 3-หลัก
ระดับ 10
Grand Level
+,- 4,5-หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)
3-หลัก x ด้วย 2-หลัก
3-หลัก x ด้วย 3-หลัก
4-หลัก x ด้วย 2-หลัก
5-หลัก ÷ ด้วย 2-หลัก
5-หลัก ÷ ด้วย 3-หลัก
6-หลัก ÷ ด้วย 2-หลัก
6-หลัก ÷ ด้วย 3-หลัก
6-หลัก ÷ ด้วย 4-หลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *