09-9326-6198

Line ID : SBNAPA01

namphung2560@gmail.com

ที่อยู่ศูนย์

27/42 ม.1 ซ.17 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

จันทร์ - ศุกร์ : 15.00 - 19.00

เสาร์-อาทิตย์ : 8.30-15.00

09-9326-6198

Line ID : SBNAPA01

namphung2560@gmail.com

27/42 ม.1 ซ.17 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

จันทร์ - ศุกร์ : 15.00 - 19.00

เสาร์-อาทิตย์ : 8.30-15.00

Yearly Archives: 2019

  การตวงและการบอกปริมาณเป็นลิตร ถ้วยตวง และช้อนตวง เครื่องตวงมาตรฐาน และหน่วยที่ใช้ตวง เครื่องตวงมาตรฐานเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงสิ่งของ ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับเทียบกำหนด ตัวอย่างเช่น  เครื่องตวงของเหลว เราจะใช้ กระบอกตวง เครื่องตวงของแห้ง ใช้หน่วยเป็น ลิตร เครื่องตวงที่ใช้ได้ทั้งของเหลวและของแห้ง เราจะใช้ ถ้วยตวง หรือ ช้อนตวง การตวงสิ่งของ การตวงของแห้งละเอียด เช่น ข้าว ถั่วเขียว น้ำตาลทราย จะตวงเสมอขอบเครื่องตวง โดยปาดให้เรียบเสมอขอบเครื่องตวง การตวงของเหลว เช่น น้ำมัน น้ำ ต้องตวงให้เต็มเครื่องตวงพอดี ไม่ล้น ไม่ขาด และถ้าเครื่องตวงนั้นมีขีดบอกปริมาตรก็ให้ตวงพอดีขีดที่กำหนดให้ การตวงของแห้งที่เป็นของหยาบ หรือของชิ้นใหญ่ เช่น ถ่าน แห้ว ถั่วลิสง จะตวงให้พูนเครื่องตวง การหาความจุ การเปรียบเทียบความจุ การหาความจุของภาชนะ การหาความจุ เป็นการหาปริมาตรของสิ่งของที่ใส่ลงในภาชนะจนเต็มพอดี ขั้นตอนการหาความจุ 1. เทสิ่งของใส่ภาชนะเต็มพอดี 2. จากนั้นตวงสิ่งของในภาชนะด้วยเครื่องตวง 3. จำนวนที่ตวงได้ คือ ความจุของภาชนะ การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ การเปรียบเทียบความจุ เป็นการเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของที่ตวงได้ของแต่ละภาชนะ แล้วนำความจุของภาชนะทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน Ref: https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/15349
Read more
การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปทศนิยม  ทำได้ดังนี้ ให้เขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยม โดยการนำตัวเศาไปหารตัวส่วน ตามหลักการหารทั่วไป ทำได้ดังนี้ ร้อยละ 7 =  7 ¸ 100 = 0.07 ร้อยละ 35 =  35 ¸ 100  = 0.35 ร้อยละ 35 = 200 ¸ 100  = 2.00 สรุป ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ โดยเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ก่อน แล้วจึงทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้อยู่ในรูปร้อยละ ทำได้ดังนี้ แปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน โดยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะเขียนได้ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 และทศนิยมสองตำแหน่งจะเขียนได้ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 เช่น 0.6 = 6 ส่วน 10 9.0 = 90 ส่วน 10 0.03 = 3 ส่วน 100 6.25 = 625 ส่วน 100 0.67 = 
Read more
บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็เรียกว่า “บรรยากาศดี” ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เรียกว่า “บรรยากาศไม่ดี” โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ดี จะทำให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศไม่ดีจะทำให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่ และไม่อยากมาโรงเรียน
Read more
” สมาร์ทเบรนจินตคณิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ” 🇹🇭 ✅คิดเลขไวกว่าเครื่องคิดเลข ✅พัฒนาสมอง ✅มีสมาธิดี กล้าแสดงออก และที่สำคัญคือ การวางรากฐานสมองของเด็กๆเพื่อให้พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ #จินตคณิตคณิตคิดเร็ว
Read more
พัฒนาการของลูกน้อย วัย 5 ปีแรก มีความสำคัญ พัฒนาการที่ดี พ่อและแม่สามารถฝึกและสังเกตุ พัฒนาการของลูก ได้ ต้องฝึกลูกให้เรียนรู้อย่างพอดี ในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับ พัฒนาการของลูก น้อยนั้น เป็นที่ทราบกัน ว่าวัย 5 ปีแรกนั้นมี ความสำคัญต่อพัฒนาการ ที่ดีของลูก ซึ่ง พ่อและแม่ สามารถฝึก และ สังเกตุพัฒนาการของลูก ได้ การเรียนรู้ของลูกนั้น จำเป็นต้องมีเป็นการฝึกลูกให้สามารถ เรียนรู้อย่างพอดี และใน ปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อ ความสามารถด้านอารมณ์ และ การแสดงออกของลูก ได้ แล้ว สัญญาณ อะไรที่เป็น ตัวบ่งบอก ว่า เด็ก คนใดมี ความสามารถ ใน การเรียนรู้ มากกว่าปรกติ หรือ เป็นเด็กอัฉริยะ  ช่วงประถมวัย เด็ก ในวัยนี้เริ่มเรียนรู้และสนใจหลายสิ่งหลายอย่าง อาทิ การหัดอ่าน หัดเขียน การเข้าสังคม และสมองของเด็ก ในช่วงนี้จะ พัฒนาอย่างเต็มที่ สัญญาณ 
Read more
วัยรุ่น เป็นวัยที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม ได้แก่ แตกเนื้อหนุ่ม แตกเนื้อสาว ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงขนาด ทรวดทรงอย่างรวดเร็วเช่น มีสิว เสียงแตกพร่า มีขนขึ้นตามรักแร้และอวัยวะเพศการทำงานของต่อมเพศเพิ่มมากขึ้น อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แปรปรวนบ่อย ไม่ค่อยมีเหตุผลมากนักโกรธง่าย ดีใจง่ายแสดงอารมณ์ออกมาโดยขาดการกลั่นกรอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับสภาพอารมณ์ที่ผันผวนประมาณ 2-3 ปี อยากมีอิสระ เสรี อยากนัดพบเพื่อนฝูง บางครั้งอาจแสดงท่าทีที่ทำให้ผู้ใหญ่ รู้สึกว่าเขา อวดดีก้าวร้าว ท้าทายต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ความด้อยเรื่องรูปโฉม การเงิน สภาพทางสังคมและครอบครัวมักทำให้เขาเกิดความรู้สึกมีปมด้อยอย่างรุนแรง รู้สึกไม่เท่าเทียมเด็กคนอื่นๆ ทำให้เขาต้องกลบเกลื่อนปมด้อยด้วยวิธีการต่างๆ เช่นแยกตัวจากกลุ่มเพื่อน แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เด่นเกินใครเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้คน อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง อยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ มีจินตนาการทางเพศ สนใจเพศตรงข้าม และ อยากให้เพศตรงข้ามสนใจ มองหาเอกลักษณ์ของตน เช่น จะเป็นอะไรเป็นเหมือนใคร เป็นหญิงหรือชาย วิธีการอยู่ร่วมกับวัยรุ่น พยายามสร้างกฎเกณฑ์ให้น้อยที่สุดและเข้มงวดเฉพาะกฎเกณฑ์นั้น ๆ เวลาตั้งกฎเกณฑ์ผู้ปกครองควรให้วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย รับฟังความคิดเห็นของลูกวัยรุ่นด้วยความสนใจเสมอ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกทุกวันและควรใช้วิธีการสื่อสารทางบวก ปล่อยให้วัยรุ่นได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองบ้าง พ่อ แม่ ควรเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างของวัยรุ่นแต่ละคนและ ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับวัยรุ่นคนอื่น เคารพในความเป็นส่วนตัวของลูก ยอมรับและพร้อมให้อภัยในข้อผิดพลาดของลูกให้โอกาสลูกได้แก้ตัวใหม่ 
Read more
เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยการจินตภาพลูกคิด รู้จักการสร้างภาพขึ้นในสมอง และการใช้จิตใต้สำนึกคำนวณตัวเลข ทั้ง บวก ลบ คูณ และหาร ได้อย่างถูกต้อง ระดับ บวก – ลบ คูณ หาร ระดับ 5 High “A” +- 2-หลัก 6-7 แถว 2-หลัก x ด้วย 1-หลัก 2-หลัก ÷ ด้วย 1-หลัก 3-หลัก ÷ ด้วย 1-หลัก ระดับ 6 High “B” +- 2-หลัก 8-9 แถว 2-หลัก x ด้วย 1-หลัก 3-หลัก x ด้วย 1-หลัก 2-หลัก ÷ ด้วย 1-หลัก 3-หลัก ÷ ด้วย 1-หลัก 4-หลัก 
Read more
จากการฝึกฝนและอบรมในระดับนี้ เด็กจะมีสมองมีสมาธิอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กสามารถคำนวณตัวเลข 5-6 หลัก 10 บรรทัด ในการบวก ลบ คูณและหาร ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ระดับ บวก – ลบ คูณ หาร ระดับ 7 High “C”  +- 2 หลัก 10 แถว +- 2,3 หลัก 10 แถว (มีจุดทศนิยมด้วย) 3-หลัก x ด้วย 1-หลัก 2-หลัก x ด้วย 2-หลัก 4-หลัก ÷ ด้วย 1-หลัก ระดับ 8 Advance “A” +- 2,3-หลัก 10 แถว (มีจุดทศนิยมด้วย) +- 3-หลัก 10 แถว (มีจุดทศนิยมด้วย) 2-หลัก 
Read more
เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจะมีความ พร้อมในทุกๆด้านทุกสาขา วิชาดังเช่นที่ประเทศอื่นๆ ประสบความสำเร็วแล้วด้วยเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซีย ฯลฯ ความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนอายุ 12 ปีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต ทางสติปัญญาในวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 12 ปี ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กที่มี อายุระหว่างนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่ออนาคตของเด็ก เด็กที่ได้รับการเรียนรู้ทางสติปัญญาในอายุระหว่างนี้ จะยัง คงรักษาความ จากการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ด้วย 10 หลักสูตรมาตราฐานนี้ ถือเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอน ระดับ บวก – ลบ คูณ หาร ระดับ 9 Advance “B” +,- 3,4 หลัก 10 แถว (มีจุดทศนิยมด้วย) 3-หลัก x ด้วย 2-หลัก 3-หลัก x ด้วย 3-หลัก 4-หลัก ÷ ด้วย 2-หลัก 5-หลัก ÷ ด้วย 
Read more
Future MATH เป็นหลักสูตรการสอนด้านคณิตศาสตร์  เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสมองอย่างสอดคล้องกับผู้เรียน โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
Read more